Hebben we een kantine in het nieuwe seizoen?

De laatste tijd zijn er veel perikelen en ontwikkelingen rondom de kantine in Sporthal Zeeburg. Hoe ziet het nu eigenlijk met de kantine? Kunnen we volgend seizoen nog een drankje na drinken? Lees het in ons interview met Joran!

Lately there have been many troubles and developments regarding the canteen in Sporthal Zeeburg. What’s the current status with the canteen? Can we still have a drink after training? Read it in our interview with Joram! English below.

“De gemeente heeft erkend dat een kantine voor een vereniging van belang is en dat bij de Zeeburghal in de directe omgeving geen alternatief is (in tegenstelling tot sommige andere sporthallen).”

Netzo: Hoi Joram, om maar gelijk met de deur in huis te vallen: wat is nu het probleem rondom de kantine? 
Joram: Rond de jaarwisseling vertelden de uitbaters van de kantine dat de kantine in januari misschien dicht zou gaan. Dat was schrikken voor ons als vereniging. Een kantine waar je na afloop van de training of wedstrijd nog samen een biertje drinkt, nieuwe leden leert kennen en leden uit andere trainingsgroepen spreekt is ontzettend belangrijk voor een vereniging als Netzo. Gelukkig is de kantine tot nu toe op alle Netzo avond gewoon open gebleven.

Op de achtergrond spelen een aantal verschillende zaken. Het belangrijkste is dat het beheer van een kantine voor een uitbater vaak (te) weinig geld oplevert. Dit probleem speelt bij veel sporthallen in Nederland. Daarnaast speelde dat de beheerder van de kantine van de Zeeburghal tot dit jaar een vergoeding kreeg voor het zaalbeheer. Sinds 1 januari wordt het zaalbeheer echter weer door de gemeente zelf gedaan en ontvangen de kantinebeheerders daar dus geen vergoeding meer voor. Ook gaf de gemeente aan er op dit moment in veel verschillende sporthallen verschillende contracten met kantinebeheerders zijn. De gemeente wilde hier graag meer lijn inbrengen.

N: Wat is de rol van jou/Netzo in het contact met de gemeente / rondom de kantine?
J: Bij de gemeente heb ik namens het bestuur van Netzo aan de bel getrokken. We hebben onze zorgen kenbaar gemaakt over het mogelijk sluiten van de kantine en uitgelegd waarom een kantine van groot belang is voor Netzo. We hebben ook gevraagd om duidelijkheid en een gesprek. Daarnaast heb ik contact gezocht met andere sportverenigingen die gebruik maken van de Zeeburghal (Badmintonvereniging Zeeburg en de Rollerderby’s). Samen met die andere verenigingen zijn Bernard en ik het gesprek aangaan met de gemeente. Onze belangrijkste inzet is het behoud van een kantine! Wie de beheerder of hoe het beheer georganiseerd is, daarover willen we best met de gemeente in gesprek.

N: Ziet het er naar uit dat de kantine in het komende seizoen gebruikt kan worden? Zo ja, in welke vorm?
J: Eind mei heeft de gemeente ons laten weten dat de huidige uitbater de kantine wil voortzetten. Op het eerste gezicht lijkt er voorlopig dus weinig te veranderen. Er komt nog wel een gesprek tussen de gemeente, de uitbater en de sportverenigingen. Voor ons is het belangrijk dat er zekerheid is dat de kantine elke vrijdag en elke wedstrijdavond open is.

N: Wat zijn acties waar je momenteel mee bezig bent rondom de kantine?
J: Op dit moment wachten we even af. De gemeente weet dat we betrokken zijn en ook bereid om in gesprek te gaan om zonodig gezamenlijk naar oplossingen te zoeken. De gemeente heeft erkend dat een kantine voor een vereniging van belang is en dat bij de Zeeburghal in de directe omgeving geen alternatief is (in tegenstelling tot sommige andere sporthallen).

N: Wil je nog iets toevoegen?
J: Ik hoop dat iedereen in het nieuwe seizoen na de training nog even een drankje in de kantine drinkt. Het maakt het sporten bij Netzo en met elkaar nog leuker! En het is ook belangrijk om nieuwe leden zich snel thuis te laten voelen.

English version

“The municipality has recognized that a canteen is important for an association and that there is no alternative at the Zeeburghal in the immediate vicinity (unlike some other sports halls).”

Netzo: Hi Joram, what is the problem around the canteen?
Joram: At the turn of the year, the operators of the canteen said that the canteen might close in January. That was a shock for us as an association. A canteen where you can have a beer together after the training or competition, meet new members and speak to members from other training groups is extremely important for an association such as Netzo. Fortunately, the canteen has remained open on all Netzo nights so far.

A number of different issues play a role in the background. The most important thing is that running a canteen for a manager often yields (too) little money. Many sports halls in the Netherlands have this problem. In addition, it played a role that the manager of the canteen of the Zeeburghal received compensation for hall management until this year. Since 1 January, the hall management has again been carried out by the municipality itself, so the canteen managers no longer receive any compensation for this. The municipality also indicated that there are currently various contracts with canteen managers in many different sports halls. The municipality wanted to bring in more lines here.

N: What is the role of you / Netzo in the contact with the municipality / around the canteen?
J: At the municipality, I raised the alarm bells on behalf of the Netzo board. We have expressed our concerns about the possible closure of the canteen and explained why a canteen is of great importance to Netzo. We also asked for clarity and a discussion. In addition, I have contacted other sports associations that use the Zeeburghal (Badminton Association Zeeburg and the Roller derby’s). Bernard and I started a conversation with the municipality together with the other associations. Our main commitment is to maintain a canteen! 

N: Does it look like the canteen can be used in the coming season? If so, in what form?
J: At the end of May, the municipality informed us that the current manager wants to continue the canteen. At first sight, there seems to be little change for the time being. There will still be a discussion between the municipality, the manager and the sports associations. It is important to us that there is certainty that the canteen is open every Friday and every match night.

N: What are actions you are currently taking around the canteen?
J: At the moment we are just waiting. The municipality knows that we are involved and also willing to engage in a dialogue to find solutions if necessary. The municipality has recognized that a canteen is important for an association and that there is no alternative at the Zeeburghal in the immediate vicinity (unlike some other sports halls).

N: Do you want to add anything else?
J: I hope everyone will have a drink in the canteen in the new season after training. It makes exercising at Netzo and together even more fun! And it is also important to make new members feel at home quickly.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

WhatsApp chat