Volleyball Amsterdam

NETZO IS A VOLLEYBALL CLUB IN AMSTERDAM FOR GAY MEN AND LESBIAN WOMEN. WE ARE ACTIVE SINCE 1988 AND HAVE MORE THAN 100 ACTIVE MEMBERS!

/ 00

CORONA

— BELANGRIJKE RICHTLIJNEN

Vrijdag 21 augustus gaan we weer volleyballen in de zaal! We kijken er erg naar uit, zeker omdat het vorige seizoen abrupt ten einde is gekomen.
 
Echter, vanwege het gezondheidsrisico van covid-19 virus is voorzichtigheid geboden. We volgen hierbij de richtlijnen van de RIVM en de protocollen van de gemeente Amsterdam. We vragen alle leden en bezoekers hier mee rekening te houden. Zo waken we actief over onze eigen gezondheid en die van onze clubgenoten. We vertrouwen er op dat ieder zijn verantwoordelijkheid neemt.
 
 
Daarnaast willen we ieder wijzen op de regels van de gemeente van Amsterdam voor de sporthallen.
 
Handen geven voor en na de wedstrijd doen we nu even niet. Maak met je team afspraken maken over team overleg, punten vieren, etc. zonder fysiek contact. Vermijd schreeuwen en zingen.
 
Als je bezoekers of publiek uitnodigt of meeneemt, zorg dat ze onderstaande protocollen hebben gelezen op onze website en in acht nemen. Toeschouwers mogen hun stem niet verheffen of schreeuwen.
 
 1. Als je ook maar lichte verschijnselen hebt – koorts, verkoudheid of andere symptomen – blijf dan thuis.
 2. We houden overal 1,5 meter afstand (in de hal, in de kleedkamers, in de kantine, enz) met uitzondering van spelen op het veld. Dit geldt uiteraard ook voor bezoekers/publiek.
 3. Er wordt dringend verzocht dat je in sport tenue naar de sporthal komt en thuis doucht. De toiletten, kleedkamers en douches zijn open, maar zijn ook kleine besloten ruimtes, waar 1,5 meter afstand houden geldt. Zo voorkomen we problemen met drukte voor en na de training.
 4. Kom maximaal 10 minuten voor aanvang van de training of wedstrijd en verlaat na het sporten weer de sporthal. Doe het napraten buiten, waar je goed afstand kan houden.
 5. Neem je eigen sporthanddoek en bidon mee. Gebruik vooral je eigen spullen.
 6. Was je handen voor en na de training. Breng zelf desinfecterende zeep mee.
 7. Na afloop van de training worden alle ballen gedesinfecteerd voor gebruik door de volgende groep. Doe dit als teamafsluiting van de training/wedstrijd en geldt voor iedereen. 
 8. We zijn als club verantwoordelijk voor het naleven van de regels, en kunnen door de beheerders van de hal hierop worden aangesproken. Bij herhaalde overtreding kan een training of wedstrijd worden beëindigd.
 
Door gezamenlijk ons koppie er bij te houden, kunnen we EN weer met plezier gaan trainen en wedstrijd spelen EN ons best doen om verspreiding van het covid-19 virus zo veel mogelijk te beperken.

— IMPORTANT GUIDE LINES

Friday, August 21, we will play volleyball again in the hall! We are really looking forward to it, especially since last season came to an abrupt end.

However, due to the health risk of Covid-19 virus, caution is advised. We follow the guidelines of the RIVM and the protocols of the municipality of Amsterdam. We ask all members and visitors to take this into account. In this way we actively monitor our own health and that of our fellow club members. We trust that everyone takes their responsibility.

The basic rules of the RIVM always apply. See https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-imeters-tegen-het-coronavirus/gezondheidheidsadviezen

In addition, we would like to point out the rules of the municipality of Amsterdam for the sports halls.
https://www.amsterdam.nl/sport/corona-en-sport/

We don’t give hands before and after the game. Make agreements with your team about team meetings, celebrating points, etc. without physical contact. Avoid shouting and singing.

If you invite or bring visitors or audience, make sure they have read and adhere to the protocols below on our website. Spectators are not allowed to raise their voices or shout.

 1. If you have any mild symptoms – fever, cold, or other symptoms – stay home.
 2. We keep a distance of 1.5 meters everywhere (in the hall, in the changing rooms, in the canteen, etc.) with the exception of playing on the field. Of course, this also applies to visitors / public.
 3. It is urgently requested that you come to the sports hall in sports uniform and shower at home. The toilets, changing rooms and showers are open, but are also small enclosed spaces, where a distance of 1.5 meters applies. This way we avoid problems with crowds before and after the training.
 4. Arrive no more than 10 minutes before the start of the training or match and leave the sports hall after exercising. Do the chat outside, where you can keep your distance.
 5. Bring your own sports towel and water bottle. Do use your own stuff.
 6. Wash your hands before and after training. Bring your own disinfectant soap.
 7. After the training, all balls are disinfected for use by the next group. Do this as a team conclusion of the training / match and applies to everyone.
 8. As a club, we are responsible for complying with the rules, and can be held accountable by the managers of the hall. In case of repeated violations, a training or match can be terminated.

By keeping our heads together, we can enjoy training and playing matches again AND do our best to limit the spread of the covid-19 virus as much as possible.

/ 01

NETZO VOLLEYBALL

Openness, inclusivity and fun!

— OUR CULTURE

Netzo was founded in the 1980s. For over 30 years Netzo is a symbol of openness, inclusiveness and diversity in Amsterdam. The club has more than 100 active members. Our members originate from 25+ different nationalities, male, female, transgender, young, old and from every sexual orientation. The name “Net Zo” literally expresses what we stand for as a club, namely that everyone is equal and welcome!

/ 02

WHAT WE DO

To have fun and beat the comp
01.

— Professional training by experienced trainers

02.

— Broad representation in the Nevobo competition with 8 teams of which 1 team in 1st class

03.

— Recreational volleyball to play freely

04.

— Beach volleyball and a beach volleyball tournament organised by Netzo

05.

— Participation in BeNeLux gay competition and international tournaments

06.

— Annual Sinterklaas tournament, visited by 350 participants from The Netherlands and Europe

/ 03

TRAININGS

To get the best out of yourself

  

— DAY AND TIME

 

Friday 19:00 – 21:00:

 • Men B (with Nevobo teams H2 and H3
 • Men C (with Nevobo team H5)
 • Men F (with Nevobo team H8)

Friday 21:00-23:00

 • Ladies D1 (with Nevobo team D1)
 • Men D (with Nevobo team H6)
 • Men E (with Nevobo team H7) 

— WHERE

Sporthal Zeeburg
Insulindeweg 1001
1095 DH Amsterdam